2-årig grunduddannelse


Næstkommende holdstart er fredag den 23. august 2024.

Næste orienteringsmøde afholdes i Århus onsdag den 8. maj 2024.

Download Ansøgningsskema.

Indledning

Den 2-årig grunduddannelse er første halvdel af den i alt fire år lange psykoterapeutiske efteruddannelse og danner basis for optagelse på den 2-årige overbygning bestående af uddannelsens 3. og 4. år. Alle fire år indeholder 28 obligatoriske undervisningsdage pr. år.

Formål

Den 2-årige psykoterapeutiske grunduddannelse sigter primært mod den studerendes indlæring af teoretisk basisviden og personlige udvikling inden for disciplinerne udviklings & personlighedspsykologi, samt klinisk psykologi - altså det psykoterapeutiske håndværk i teori og praksis.

Vis detaljeret beskrivelse

Ansøgere og ansøgermøder

De ansøgere der optages på uddannelsen er typisk bachelor eller kandidatuddannde fagpersoner, der arbejder professionelt med omsorg, relationer, undervisning, kommunikation og ledelse. F.eks. socialrådgivere, pædagoger, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplejersker, psykologer, præster, læger og lignende faggrupper.

Vis detaljeret beskrivelse

Holdsammensætning

Den psykoterapeutiske grunduddannelse er præget af tværfaglighed blandt kursisterne. Det betyder, at der kan være op mod ti forskellige faggrupper repræsenteret på et hold, med en vis aldersspredningen. Gennemsnitsalderen er 38 år. Sigtet er at sammensætte hold, der er præget af såvel personlige som faglige forskelligheder. Holdstørrelsen kan variere fra 12 til 18 deltagere. Der optages ikke ansøgere under 25 år.

Faglige indhold

Hovedvægten i den psykoterapeutiske uddannelse lægges på den studerendes praktiske og personlige arbejde i forhold til de teoriområder, der inddrages. Fokus rettes mod de studerendes gensidige personlige arbejde, herunder, ansvar for handlinger, reaktioner på andre, samt konflikt og konfliktløsning. Temaerne er b.la.

Vis detaljeret beskrivelse

Uddannelsesstruktur

Den 2-årige psykoterapeutiske grunduddannelse er opdelt i fire semestre over to år. Semesterplaner, der indeholder temaer, lærerbesætning, gruppe- og individuelle fremlæggelser samt den aktuelle litteratur, kan downloades 1-2 år forud for undervisningens afholdelse.

Vis detaljeret beskrivelse

Undervisningens tilrettelæggelse

Uddannelsen til psykoterapeut fordeler sig i grove træk på teori, personligt arbejde i gruppe og superviseret træning. Den studerende øver sig allerede fra 1. semester i terapeutfunktionen under lærerens direkte supervision. Træningsarbejdet på den psykoterapeutiske uddannelse tager udgangspunkt i den teori, vi arbejder med i undervisningen. Undervisningen veksler mellem personligt arbejde, teori og superviseret træning.

Vis detaljeret beskrivelse

Temaoversigt

Temaer - 1. semester

Introduktion til uddannelsen / assertiv kommunikation Udviklingssyn og personlighedsdannelse, trin 1
Psykoterapeutiske principper Familiegenogrammer, familiesyn (1) og relationer
Gruppeeftersyn + semesterafslutning


Tværgående temaer - går igen på 2., 3. og 4. semester

Personlige processer Gruppeprocesser
Familiens system og dynamik Opvækstens betydning
Kommunikation og kontakt Menneske- og udviklingssyn
Selvopmærksomhed og kontakt  


Metode

Terapeut- og supervisorfunktion

 
Implimentering af arbejdsmetoder, fx assertiv kommunikation, at give og modtage feedback, m.v.
Familiens system og dynamik Opvækstens betydning
Arbejde med personlige temaer Øvelser i kommunikation og kontakt
Underviseren arbejder som terapeut  


Temaer - 2. semester

Udviklingssyn og personlighedsdannelse, trin 2 Par-weekend
Skam og skyld  Lav selvværdsfølelse
1. års evaluering + semesterafslutning


Tværgående temaer

Tidlig forladthed Forsvarsmekanismer
Selvværd, selvtillid, integration og samarbejde  


Metode

Personligt arbejde i forhold til aktuelle livstemaer  
Studerende træner gensidigt i træningsgrupperne i klient-, terapeut- og supervisorfunktionen  
Underviseren arbejder som direkte og indirekte supervisor  


Temaer - 3. semester

Overføring, modoverføring og forsvarsmekanismer Familiesyn (2)
Brudte kærlighedsrelationer og etablering af nye forhold Supervisionens teori og metode
Semesterafslutning og træningsgruppeeftersyn


Tværgående temaer

Etik og praksis omkring gæsteklienter Samspil i familien og nære relationer
Forældre, pardannelse og brud Supervision i psykoterapeutisk arbejde


Metode

Arbejde med gæsteklienter på holdet: De studerende, der er parate, arbejder som terapeuter for gæsteklienter under lærerens direkte supervision


Temaer - 4. semester

2. års opgave Tab og traume
Gæsteklienter under supervision Stemmen i terapi
Semesterafslutning og personlig evaluering


Herudover udbydes der løbende fire teoriforelæsninger, som afholdes samlet for alle holdende på tværs af årgangene. Temaerne er følgende:

Psykopatologi Psykoterapiens historie
Forvaltningsret Videnskabsteori

Den 2-årige psykoterapeutiske uddannelses generelle indhold

På den psykoterapeutiske uddannelse arbejdes der med indlæring af udviklings– og personlighedspsykologi, klinisk psykologi, kommunikationsteorier, den oplevelsesorienterede teori set i sammenhæng med og afgrænset til andre psykoterapeutiske teorier, de psykologiske udviklings- og tilknytningsteorier og familiesynet i teori og praksis. Der gives introduktion til psykiatri, diagnostik og behandlingsmetoder.

Vis detaljeret beskrivelse

Økonomi og priser

Pris: kr. 58.800,- pr. år i gennemsnit. Ved ratebetaling:

  • Kr. 9.960,00,- ved underskrivelse af kontrakt.
  • Kr. 9.960,00,- senest 3 mdr. før studiestart.
  • Kr. 4.070,00,- hver den første i de følgende 24 måneder.

Prisen er inklusiv eksaminering.

Kontrakt og tavshedspligtserklæring

Når en studerende er optaget, underskrives en gensidigt bindende kontrakt. Sammen med kontrakten underskrives en tavshedspligts-erklæring, idet alle personlige temaer på holdet er omfattet af tavshedspligt.

Eksamen

1. års skriftlige og mundtlige evaluering på den psykoterapeutiske uddannelse finder sted på baggrund af gennemgang af fagpersonlige målsætninger og gruppens evaluering. Mundtlig fremstilling vil blive bedømt, men ikke karaktergivet. Den skriftlige opgave vurderes med bestået/ikke bestået ved intern censur.

2. års skriftlige eksamensopgave er individuel. Opgaven vurderes med bestået/ikke bestået ved intern censur.

Undervisere

Studerende på den psykoterapeutiske uddannelse vil blive undervist af et fast underviserteam, der løbende følger og udveksler erfaringer omkring holdet. Herudover er der tilknyttet gæsteundervisere, der dækker uddannelsens specialer.

Vis detaljeret beskrivelse

Træningsgrupper

Træningsgruppernes opgave er at øve psykoterapi i praksis og intervision (kollegial supervision) inden for de rammer, uddannelsen sætter. Det psykoterapeutiske arbejde tager udgangspunkt i egne personlige temaer samt gruppens relationer, interne konflikter og problematikker.

Vis detaljeret beskrivelse

Deltagerfravær

Fremmøde registreres. Ved et fravær på 10% og derover udstedes uddannelsesbevis ikke.

Orlov

Når en studerende komme retur fra orlov, da kan holdstørrelsen udvides til 18+1 deltagere på et hold. Se studieordningen for formalia vedr. orlov.

Uddannelsessteder

I Århus afholdes undervisningen primært på Psykoterapeutisk Institut Århus, Søndergade 64, 2. og 3. sal, 8000 Århus C. Holdende der kører i Kbh er også tilrettelagt som eksternatundervisning.

I løbet af uddannelsens første to år er der indlagt et internatophold på 2. semester, jvf. semesterplanerne. Logi ved internatophold er indeholdt i uddannelsens pris. Forplejning afholdes af den studerende selv. Se semesterplaner for yderligere info.

Overbygning

Studerende der har gennemført og afsluttet den 2-årige psykoterapeutiske grunduddannelse på tilfredsstillende vis, kan fortsætte på instituttets 2-årige overbygning bestående af uddannelsens 3. & 4. år.

Studieordning

For yderligere og uddybende information om den psykoterapeutiske uddannelses formål, indhold, struktur og formalia henvises til studieordningen.

Evalueret uddannelse

Uddannelsen er en 4-årige evalueret uddannelse, som giver ret til optagelse i Dansk Psykoterapeutforening og den beskyttede titel Psykoterapeut MPF.

Læs mere om evaluering

Ansøgningsskema

Download Ansøgningsskema.