4. års overbygning

Indledning

På 4. års overbygning udbygges professionaliseringen af det terapeutisk arbejde og 4. års hovedopgave skrives som afslutning på den 2-årige overbygning.

Forudsætninger for optagelse

Hver enkelt studerende på terapeutuddannelsen forventes at indgå i et personligt engageret samspil med de øvrige studerende, såvel fagligt som socialt. De studerende har mødepligt i træningsgruppens arbejde, herunder evalueringer og opponentvirksomhed i forhold til hovedopgaven.

Vis detaljeret beskrivelse

Forudsætninger for at deltage på 4. år

På 4. år af den psykoterapeutiske uddannelse er den studerende forpligtet til at gennemføre klientforløb (som danner grundlag for 4. års eksamen) samt gå i individuel egenterapi (hos en ekstern terapeut udenfor huset, som du selv vælger):

 • Pligt til 25 timers sagssupervision på arbejde med egne klienter. Betaling herfor er ikke inkluderet i prisen for uddannelsen, men betales særskilt med indtægterne fra klientsamtalerne.
   
 • Pligt til 10 timers individuel egenterapi hos anerkendt psykoterapeut/autoriseret klinisk psykolog eller psykiater. Betaling herfor er ikke inkluderet i prisen for uddannelsen, men betales særskilt. Terapeuten må ikke have nogle økonomiske forbindelser til Instituttet, jvf. etikreglerne.

Formål med 4. år

Formålet med 4. studieår på terapeutuddannelsen er at kvalificere den kommende terapeut fagligt og personligt til professionelt at arbejde psykoterapeutisk med klienter, på en professionel og omsorgsduelig måde, på et udviklingspsykologisk og psykodynamiske grundlag, med individuelle klienter, par og familier/familiesystemer.

Hovedfokus er:

 • At videreudvikle den enkeltes personlige forudsætninger for psykoterapeutisk arbejde.
 • At indføre den studerende på et dybere plan i den relevante teoretiske baggrundsviden for en psykodynamisk forståelse af det terapeutiske arbejde med enkeltklienter, par og familier.
 • At træne den studerende i konkret terapeutisk arbejde.

At træne den studerende i varetagelse af procesarbejde i grupper som praktik samt varetagelse af undervisnings- og konsulentarbejde samt supervision

Personligt grundlag

Terapeutens personlighed, følelsesmæssige og intellektuelle fundament, evne til kontakt og nærvær, timing og stil, er grundlaget for det psykoterapeutisk behandlingsarbejde.

Vis detaljeret beskrivelse

Teorier og metoder

Teorien på terapeutuddannelsens 4. år omfatter og bygger videre på de indlærte områder i de foregående tre år på terapeutuddannelsen sammen med en fordybelse i det psykoterapeutiske arbejde. Den studerende skal gennem det fjerde studieår på terapeutuddannelsen kunne opnå integrering af teori og metode i sin personlige psykoterapeutiske stil.

Vis detaljeret beskrivelse

Klientarbejde på/uden for holdet

Uddannelsesholdet har ansvar for at invitere og modtage gæsteklienter til undervisningen. Det kan være klienter, der er studerende på det første studieår af den psykoterapeutiske uddannelse, eller man kan medbringe egne klienter fra privat (eller offentligt) regi.

Vis detaljeret beskrivelse

Arbejdsform på terapeut uddannelsens 4. år

Arbejdsformen på terapeutuddannelsens 4. år vil veksle mellem skriftlige øvelser, undervisningsøvelser, gruppeøvelser, personligt arbejde med udgangspunkt i konkret udført terapeutisk arbejde, supervision og direkte supervision på klientsamtaler.

4. års eksamen

På 4. studieårs 8. semester afleveres hovedopgave, som vil blive vurderet efter den gældende karakterskala af intern eksaminator og ekstern censor.

Vis detaljeret beskrivelse

Emne og problemformulering

4. års hovedopgave fungerer som en integration mellem teori og praksis.

 • 4. års hovedopgave tager udgangspunkt i en analyse af et psykoterapeutisk terapiforløb med egen klient. Problemformulering skal godkendes af den underviser, der har ansvar for afviklingen af 4. års eksamen.
 • Dette forløb analyseres med udgangspunkt i relevant (selvvalgt) teori inden for rammen af den obligatoriske litteratur på de forgangne 8 semestre.
 • Der redegøres kort for teori, metode og menneskesyn anvendt i opgaven samt for valget heraf.

Såfremt der arbejdes med par, familie eller gruppe, kan to studerende arbejde sammen, såvel som psykoterapeuter som i udarbejdelsen af hovedopgaven.

Omfang

Hovedopgaven på den psykoterapeutiske uddannelses 4. år må maksimalt andrage 60.000 tegn med mellemrum, svarende til 25 normalsider af 2.400 tegn. Ved to hovedopgaveforfattere maksimalt 84.000 tegn (35 normalsider). Overskridelser på mere end 10 % accepteres ikke og opgaven afvises.

Opbygning

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning og problemformulering
 • Redegørelse
 • Analyse
 • Diskussion
 • Konklusion
 • Udtalelse til offentlig myndighed
 • Litteraturliste

Forberedelse af hovedopgaven vil ligge i studiegruppe, undervisning og supervision på egne klienter. Har den studerende brug for yderligere vejledning, kan denne indhentes mod betaling.

Bedømmelse

Den skriftlige opgave bedømmes efter den til enhver tid gældende karakterskala og med eksternt censur. Opgaven bedømmes efter følgende parametre:

 • Opgavebesvarelsens sammenhæng med opgaveformuleringen
 • Teoriens relevans
 • Niveau for analyse, diskussion og konklusion
 • Korrekt og præcist sprogbrug, brug af fagterminologi, formuleringsevne og opsætning af opgave
 • Opgaveskriverens evne til refleksion på et personligt niveau og på metaplan
 • Litteraturhenvisninger

Mundtlig eksamen

Godkendelse af den skriftlige hovedopgave er en forudsætning for indstilling til og afvikling af den mundtlige eksamination. Der er afsat 45-50 minutter til den mundtlige eksamen, som tager udgangspunkt i 4. års hovedopgave og afvikles med ekstern censur.

Yderligere information om eksamen

For yderligere og mere deltaljeret information om 4. års hovedopgave og mundtlige eksamen, se studieordningen kap. 6.

Holdstørrelse og sammensætning

Undervisningen foregår i hold på min. 12 og max 18 studerende. Den aldersmæssige spredning er typisk 30-50 år. Der optages som udgangspunkt ikke studerende på 4. år, som ikke er fyldt 28 år.

Undervisningsdage

Det 4. uddannelsesår på den psykoterapeutiske uddannelse afvikles med 28 lærebesatte undervisningsdage fordelt på 7. og 8. semester. Herudover skal der påregnes individuel forberedelse af faglitteratur, deltagelse i egenterapi og supervisionsgruppe. Holdets studerende vælger selv supervisor. Supervisionen kan foregå individuelt eller i grupper.

Deltagerfravær

Fremmøde registreres. Ved et fravær på 10 % og derover udstedes uddannelsesbevis ikke.

Orlov

Når en studerende komme retur fra orlov, da kan holdstørrelsen udvides til 18+1. Se studieordningen for formalia vedr. orlov.

Økonomi og priser

Pris: kr. 58.800,- pr. år i gennemsnit. Ved ratebetaling:

 • Kr. 9.960,- ved underskrivelse af kontrakt
 • Kr. 9.960,- senest 3 mdr. dage før studiestart
 • Kr. 4.070,- hver den første i de følgende 24 måneder

Prisen er inklusiv eksaminering.

For studerende i et fortløbende sammenhængende 4-årigt forløb, udarbejdes der en uddannelseskontrakt, hvor 3. og 4. år udgør en sammenhængende 2-årig overbygning, på samme måde som første og andet år på den 2-årige grunduddannelse gør.

Studieordning

For yderligere og uddybende information om den samlede psykoterapeutiske uddannelses formål, indhold, struktur, formalia, regler og bestemmelser henvises til studieordningen.